-انجام اکتشافات موضوعى

تعداد بازدید:۶۷۷

 اکتشافات موضوعى در استان سيستان و بلوچستان

 درپى اکتشافات سيستماتيک ناحيه اى ،که حاصل آن حذف مناطق فاقد موادمعدنى و انتخاب مناطق کانه‌دار مى باشد.براى کليه مناطق کانه دارپيشنهادات اکتشافى لازم تهيه و ارائه گرديده است تا در مرحله نيمه تفصيلى و تفصيلى مورد استفاده قرار گيرد و لذا کليه برنامه هاى اکتشافى بعدى برپايه يافته هاى حاصل از بررسيهاى اکتشافى خواهد بود و از تکرار و دوباره کاريهاى اکتشافى مرحله اول پرهيز خواهد شد.

به علت محدود بودن زمان اجراى پروژه ها و حصول نتايج بهتر و تقويت بخش خصوصى کليه مناطق اکتشافى که امکان واگذارى عمليات اکتشافى به مشاور را دارا بودند از طرف طرح سيستان و بلوچستان به مشاورين واگذار گرديدو عمليات هاى پايه اى و زيربنايى نيز توسط سازمان زمين شناسى کشور به انجام رسيد.

66666

77777

99999

UUHHHHHHHHHHHHHH

KILLLLK

PLKKJJ

HUJKI

IKIJKJ

IIUJUJULOKM

,N ,K 

 صورت وضعيت اکتشافات موضوعى صورت گرفته در استان  به شرح جدول ذيل مى باشد:

 

  

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۸۸