گزارش اکتشافات ژئوشيميايى سيستماتيک ناحيه اى‌

تعداد بازدید:۹۵۴

  گزارشات اکتشافات ژئوشيميايى سيستماتيک ناحيه‌اى‌

اين گزارشات هم اکنون در واحد ادارى دفترزاهدان و دفتر تهران موجود بوده ، دردسترس تمامى اساتيد – دانشجويان و علاقه مندان به علوم زمين شناسى قرار خواهد گرفت.

  :ا

ز گزارشات قابل دسترسي ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود

 اسپکه
 چهل کوره
 زاهدان
 چاه سنگى
 هوديان
 ايرانشهر-بمپور
 فنوج
 نوک آباد
 زيروکى
 گيران ريگ
 نخيله
 مکسان
 حاجى آباد
 گزو
 ميرجاوه
 بزمان
 کورين
 لاديز
 گشت
 تلخاب 1
 کوشکوک
 رندان
 بندان
 چانف
 سرباز
 کارواندر
 بيرک ۱
  بيرک 2

 

 

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۸۸