تامين برخى ازآناليزهاى طرح هاى اکتشافى سازمان زمين شناسى کشور و بخش هاى خصوصى در آزمايشگاه مواد معدنى زاهدان

تعداد بازدید:۷۹۷

  توانمندى‌هاى آزمايشگاه مواد معدنى در زاهدان

    - خردايش

و نرمايش نمونه‌هاى معدنى تا حد 200 مش در واحد نمونه کوبى

  -اندازه‌گيرى اکسيد عناصراصلى به روشXRF  :

  Sio2 – AL2O3 – Fe2o3 – Cao – Mgo – Na20 – K20- Tio2 

       :  -اندازه‌گيري  عناصر Trace  به روشXRF    

     Ba – Ce– Hf - La –Nd – Nb – Sn – Sm – Sr – Th – Y – Zr

   تعيين عناصر موجود درنمونه هاى خاک توسط دستگاه جذب اتمى با متد شعله :

Ag – Bi – Cd – Co –Cr - Cu – Mn – Ni – Pb – Sb - Zn

 VGA تعيين آرسنيک موجود در نمونه ها با متد -

از دستگاهها و تجهيزات موجود درآزمايشگاه نيزميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :

 

1- دستگاه جذب اتمى تک پرتويى مدل Spectr AA 220 ساخت شرکت واريان به همراه متعلقات ذيل :

- دستگاه توليد بخار مدل VGA 77

- کوره گرافيتى مدل GTA 110

- سيستم Cooling Water   جهت کوره گرافيتى

- سيستم‌کنترل و پردازش مرکزى از طريق نرم افزار Spectr AA 220 : Version 4.10

-24 عدد لامپ جهت آناليز24عنصر

- پمپ هوا مدل (JUN-AIR(OF302

2-دستگاههاى خردايش و نرمايش نمونه هامدل HERZOG

 3-دستگاه پرس نمونه و ساخت قرصHERZOG  مدل 

8888

6666666

77777777

6666666

55555

4555555

777777

YYYYYYYY

4- دستگاه سنگ شکن فکي (ظرفيت 200 تا 300 کيلوگرم درساعت)

5- دستگاه آب مقطرگيرى يک بار تقطير مدل2008 از کمپانى GFL آلمان

5555555

666666668888

6666YYYYY4444444666

7777777

76677776TTI

09LKIKKKJJJJ

777779999999999999

6-دستگاه پلاروگراف

7-ترازو ديجيتال مدل Sartorius BL210S(0.01mg)

8- دستگاه (SPECTRO PHOTOMETER (shimadzu UV-VIS مدل 1201

9-

دستگاه فلورسانس اشعه ايکس(XRF ) مدل PHILIPS MINIPAL2 جهت آناليز عناصر اصلي واکسيد عناصر

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۳۸۷