مطالعات جامع سنگ شناسى و کانى سنگين توشط کارشناسان دفترزاهدان

تعداد بازدید:۸۷۹

    مطالعات سنگ‌شناسى و کانى‌سنگين

اين مطالعات توسط  کارشناسان بومى آموزش ديده در دفترزاهدان صورت مى گيرد

  ازلوا زم و تجهيزاتى که جهت اين مطالعات در دفتر زاهدان موجود مى باشد ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود

- ميکروسکوپ دوچشمى پلاريزان مدل ZEISS جهت مطالعه مقاطع صيقلى

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۳۸۷