گزارش فعاليتهاى اکتشافى طرح

تعداد بازدید:۹۵۷

گزارش فعاليتهاى اکتشافى طرح سيستان و بلوچستان

 بخش درخور توجهى از مطالعات اکتشافى انجام شده توسط طرح سيستان و بلوچستان اجراى عمليات اکتشافى به روش ژئوشيميايى است که عموما درمقياس ناحيه‌اى و گاه در مقياس تفصيلى و يا نيمه تفصيلى صورت گرفته است .

در مجموع در نتيجه فعاليتهاى مستمر کارشناسان طرح و همکارى شرکت هاى زمين شناسى مشاوره اى تحت پوشش 28 گزارش اکتشافات سيستماتيک ناحيه اى‌ و10 گزارش اکتشافات موضوعى دراستان تهيه و تدوين گرديده است .

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۲