مشکلات استان و پیشنهادات ارائه شده

تعداد بازدید:۱۴۰۶

این استان کویرى داراى محرومیت‌هاى زیادى از گذشته تاکنون بوده است :

دورى از مرکز و محورهاى اصلى توسعه کشور، پراکندگى و تراکم اندک، محور و گذرگاه بین‌المللى ورود موادمخدر ، مشکلات امنیتى ،مشکلات اقلیمى و آب و هوایى همچون کمبود آب و نزولات آسمانیو  گرماى شدید منطقه، هزینه‌هاى بالاى تولید، آهنگ کند پیشرفت صنعتى و کمبود سرمایه‌گذارى، عدم ارتباط با بازارهاى ملى‌و جهانى‌ ، کمبود فرهنگ کارفرمایى، درصد بالاى بى‌سوادى، بالابودن ضریب تکفل نسبت به شاخص‌هاى ملى، کثرت پروژه هاى زیربنایى نیمه تمام، افزایش درصد بیکارى، ناکافى و گران بودن استفاده از شبکه هوایى، استفاده نشدن بهینه از همجوارى با دو کشور افغانستان و پاکستان و عدم استفاده کامل از قابلیت‌هاى ترانزیتى و تجارى استان، تجارت غیررسمى و محرومیت‌هایى که متعاقب خشکسالى‌هاى پى در پى سال‌هاى اخیر گریبانگیر مردم این دیار شده است، گوشه اى از مشکلات مردم صبور سیستان و بلوچستان است.

به گفته برخى کارشناسان این استان با اجراى طرحهاى زیر بنایى شامل احداث و اتمام طرح راه آهن کرمان - زاهدان، راه ترانزیتى چابهار- زاهدان - زابل، گاز رسانى و احداث خط لوله انتقال موادسوختى از کرمان به زاهدان، سرمایه‌گذارى در بخش‌هاى صنعت و معدن، توسعه بندرچابهار و بهره بردارى بهینه از منابع خدادادى دریاى عمان و موقعیت‌هاى مناسب مرزى با توسعه و تقویت بازارچه‌هاى مرزى و رونق فعالیت‌هاى بازرگانى، تجارى و کشاورزى ، رونق صنعت توریسم و فرهنگ گردشگرى ، استفاده بهینه از دهها و بلکه صدها استعداد و ظرفیت بالقوه بویژه نیروى انسانى، مى‌تواند به یکى از استانهاى برخوردار و حتى قطب اقتصادى منطقه جنوب شرق کشور تبدیل شود.

 

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۷